سپاهان – استقلال تهران – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 30

جمعه
1397/2/7
19:00

؟ : ؟
سپاهاناستقلال تهران

ورزشگاه: نقش جهان

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

استقلال تهران


لیگ برتر ایران – #30

؟

؟

جمعه – 1397/2/7 ، ساعت 19:00

سپاهان


ورزشگاه: نقش جهان

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم سپاهان :

ترکیب تیم استقلال تهران :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

استقلال خوزستان – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 29

یکشنبه
1397/2/2
19:00

؟ : ؟
استقلال خوزستانسپاهان

ورزشگاه: – – –

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #29

؟

؟

یکشنبه – 1397/2/2 ، ساعت 19:00

استقلال خوزستان


ورزشگاه: – – –

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم استقلال خوزستان :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

سپاهان – صنعت نفت – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 28

پنجشنبه
1397/1/23
19:00

؟ : ؟
سپاهانصنعت نفت آبادان

ورزشگاه: نقش جهان

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

صنعت نفت آبادان


لیگ برتر ایران – #28

؟

؟

پنجشنبه – 1397/1/23 ، ساعت 19:00

سپاهان


ورزشگاه: نقش جهان

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم سپاهان :

ترکیب تیم صنعت نفت آبادان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

تراکتورسازی – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 27

جمعه
1397/1/17
19:00

؟ : ؟
تراکتورسازیسپاهان

ورزشگاه: یادگار امام تبریز

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #27

؟

؟

جمعه – 1397/1/17 ، ساعت 19:00

تراکتورسازی


ورزشگاه: یادگار امام تبریز

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم تراکتورسازی :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

سپاهان – ذوب آهن – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 19

جمعه
1396/10/22
15:00

؟ : ؟
سپاهانذوب آهن

ورزشگاه: نقش جهان

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

ذوب آهن


لیگ برتر ایران – #19

؟

؟

جمعه – 1396/10/22 ، ساعت 15:00

سپاهان


ورزشگاه: نقش جهان

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم سپاهان :

ترکیب تیم ذوب آهن :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

پارس جنوبی جم – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 18

جمعه
1396/10/15
15:00

؟ : ؟
پارس جنوبی جمسپاهان

ورزشگاه: – – –

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #18

؟

؟

جمعه – 1396/10/15 ، ساعت 15:00

پارس جنوبی جم


ورزشگاه: – – –

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم پارس جنوبی جم :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

سپاهان – پدیده – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 17

جمعه
1396/10/8
15:00

؟ : ؟
سپاهانپدیده

ورزشگاه: نقش جهان

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

پدیده


لیگ برتر ایران – #17

؟

؟

جمعه – 1396/10/8 ، ساعت 15:00

سپاهان


ورزشگاه: نقش جهان

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم سپاهان :

ترکیب تیم پدیده :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

صنعت نفت – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 13

جمعه
1396/9/3
15:00

؟ : ؟
صنعت نفت آبادانسپاهان

ورزشگاه: – – –

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #13

؟

؟

جمعه – 1396/9/3 ، ساعت 15:00

صنعت نفت آبادان


ورزشگاه: – – –

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم صنعت نفت آبادان :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

ذوب آهن – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 4

پنجشنبه
1396/5/26
19:00

؟ : ؟
ذوب آهنسپاهان

ورزشگاه: – – –

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #4

؟

؟

پنجشنبه – 1396/5/26 ، ساعت 19:00

ذوب آهن


ورزشگاه: – – –

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم ذوب آهن :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع